Nytt regelverk for elsykler i utmark er på plass

Nytt regelverk for elsykler i utmark er på plass

(04.04.17) Følgende er å lese på Klima- og Miljødepartementets sider i dag. Men, legg merke til at det er et forbehold. Elsykkel kan foreløpig ikke brukes på sti i Oslo-marka, kun på veier. Se kart over Oslo-marka som bilde her, eller som karttjeneste her.

Det er gjort endring i “forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” – link. Min kontaktperson i departementet forteller at de snarest mulig ønsker å gjøre samme endring i Markaloven. Forslaget om lovendring vil bli fremmet for stortinget ila kort tid, men de kan ikke si noe om når de forventer at den skal behandles. Det er ikke umulig at det kan skje ila 2017.


El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Det slås fast i en forskriftsendring.

– Med dette åpner vi for at enda flere kan komme seg ut i naturen. Dette vil være positivt for folkehelsen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. El-sykler er et motorisert fremkomstmiddel og har frem til nå vært forbudt å bruke på stier, turveier og i annen utmark.

– Det bør utvises varsomhet med å åpne for motorisert ferdsel i naturen. Det absolutte forbudet mot el-sykler i utmark har likevel etter regjeringens syn vært unødvendig strengt . El-sykler med begrenset wattstyrke og hastighet skiller seg lite fra vanlige sykler, sier Vidar Helgesen.

Forslaget som var på høring la opp til at bruken av el-sykler skulle begrenses til veier og opparbeidet sti i utmark. For å få et enkelt, oversiktlig og brukervennlig regelverk, har regjeringen besluttet at det ikke bli en slik begrensning, og at bruk av el-sykler i all hovedsak likestilles med bruk av vanlige sykler.

Kommunen vil likevel kunne bestemme at bruk av el-sykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

I Oslomarka gjelder markaloven, som har egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Regjeringen vil snarest legge frem forslag om endringer av markaloven for Stortinget, med sikte på en tilsvarende åpning for el-sykler også innenfor markagrensen. Inntil en slik endring er gjennomført, er el-syklister henvist til å bruke veiene i Marka.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-el-sykkel-brukes-i-utmark/id2548074/

Artikler