emtb.no - elektriske terrengsykler
emtb.no - elektriske terrengsykler

Miljødirektoratet anbefaler nytt regelverk for elsykler i utmarkMiljødirektoratet - elsykler i utmark (20.06.16) Miljødirektoratet oversendte sin anbefaling til departementet før helgen.
Konklusjon
Miljødirektoratet oppfatter at flertallet av høringsinstansene støtter en oppmykning av regelverket for bruk av el-sykler i utmark, men at slik bruk bør avgrenses til veger og turveger som etter motorferdsellovens definisjon er å anse som utmark*

Direktoratet falt ned på det mest restriktive forslaget. Elsykkel i utmark skal ikke totalforbys, men det skal begrenses. Som vi ser av konklusjonen er begrepet "opparbeidet sti" erstattet med "turveg". Dette må anses som en mer restriktiv formulering enn hva som opprinnelig ble foreslått. En slik formulering ser ut til å blokkere bruk av elsykkel på stier som er opparbeidet for sykkelbruk. I så fall vil ikke elsykler kunne brukes på "Pionéeren", en sti opparbeidet av Norsk Organisasjon for Terrengsykling, og andre tilsvarende stier.

Føre-var
Med tanke på eventuelle negative virkninger bruk av el-sykler i utmark kan gi i form av potensielle brukerkonflikter, risiko for forstyrrelse av sårbart dyreliv og økt terrengslitasje, mener direktoratet at det likevel er grunn til å være forsiktig med tanke på hvor man åpner for bruk av elsykler. Vi har i dag liten kunnskap om utvikling i el-sykkelbruk og hvilke konsekvenser slik bruk vil få for natur og miljø. Miljødirektoratet har derfor lagt vekt på føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 og forutsatt at bruken begrenses til områder der påvirkninga må antas å bli minst.*

Det finnes erfaring og lekkasjer fra en undersøkelse om slitasje som sår sterk tvil omkring hvor vidt disse argumentene om konflikt og slitasje er réelle. Jeg med flere har forsøkt å forklare hva en elsykkel egentlig er, og det har vært påpekt at det vi definerer som elsykkel i Norge er streng definert i EU-regelverk, og at elsykkel (pedelec) ikke har rom for å utvikle seg til noe helt annet enn det er i dag. Direktoratet har ikke tatt særlig hensyn til disse argumentene men sier at flertallet av innkomne forslag støtter "begrenset tilgang" og Direktoratet mener derfor at dette er riktig vei å gå. Om frykt for konflikt mellom brukergrupper er et viktig argument så er det kanskje litt paradoksalt at elsyklister skal bruke turstier, dette er tross alt stier som er opparbeidet for å tåle mye bruk og følgelig er det her man kan forvente å møte flest markabrukere.

Brukere med nedsatt funksjonsevne eller sykdom da?
Sist jeg tok en telefon til direktoratet var de positive til et mulig unntak for folk med særlige behov. Dette er tross alt en mulighet som er fjernet etter at Hjelpemiddelsentralen/NAV sluttet å tildele elsykler.
Miljødirektoratet ser ikke for seg en løsning der kommunene skal kunne gi dispensasjon for bruk av el-sykler utenom veg og turveg, der formålet er knyttet til rekreasjon og trening. Vår vurdering er at en avgrensning på veg og turveg også bør dekke funksjonshemmedes behov.*

Dette er noe helt annet enn hva rådgiveren hos direktoratet antydet for meg i mai. Her har Miljødirektoratet bestemt at personer med nedsatt funksjonsevne eller sykdom får dekket sitt behov for rekreasjon gjennom å sykler på turveier og grusveier og at det ikke er behov for en dispensasjonsordning. Det betyr at flere av oss som i dag bruker elsykkel er fratatt muligheten til å ferdes på blåmerket sti i særlig grad.

La meg understreke...
at dette ikke nødvendigvis er innholdet i det endelige regelverket. Direktoratets anbefaling skal vurderes av departementet og det er de som bestemmer innholdet i nytt regelverk. Så håper jeg at regjeringen/departementet i det minste ser verdien av å gi folk med nedsatt funksjonsevne eller sykdom fri tilgang i utmark. Å gå er ikke et alternativ for alle.

* Sitat fra anbefalingen direktoratet har sendt til departementet.

Kommentarer